Skip to main content

Traditional knowledge refers to all types of knowledge about traditional practices part of the Cree culture such as traditional tools, medicine, and so on. 

ᓘᒃ ᑌᓂᑦ ᒣᑎᐧᐁᔥᑭᒻ ᐃᓯᓂᐦᑳᓯᐤ ᐧᐋᔥᑭᒡ ᓀᒥᔅᑳᐦᒡ ᐊᑯᑖᐦ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ ᐋᐅᒃ ᓃᐧᓵᓱᒥᑎᓂᐤ ᐋᐦ ᐃᐦᑎᐦᑐᐱᐳᐧᓈᓯᑦ᙮ ᒥᕌᔮ ᒥᓂᔅᑎᕐ ᒌ ᐃᓯᓂᐦᑳᓱᔨᐤᐦ ᐅᑳᐧᐄᐦ ᐊᑯᐦ ᐧᒑᓐ ᑌᓂᑦ ᑳ ᐃᓯᓂᐦᑳᓱᐧᐃᔨᒡᐦ ᐅᐦᑖᐧᐄᐦ᙮ ᒫᕐᑭᕆᑦ ᑎᕌᐱᕐ ᐃᓯᓂᐦᑳᓱᐧᐃᔨᐤᐦ ᐅᐧᐄᒋᒫᑭᓐ ᒥᔅᑎᓯᓃᐦᒡ ᒌ ᐅᐦᒌᔨᐤᐦ᙮ ᓂᔮᔪ ᐃᐦᑎᔑᔨᐤᐦ ᐅᑎᐧᐋᔑᔒᒻᐦ ᓃᔑᔨᐤᐦ ᐃᔥᐧᑳᔑᔥᐦ ᐊᑯᐦ ᓈᔥᑎᔨᒡᐦ ᓈᐹᔑᔥᐦ᙮ ᐧᐋᔥᑭᒡ ᓀᒥᔅᑳᐦᒡ ᒌᐦ ᐧᐋᒥᔥᑎᑯᔑᔨᐤ ᒋᔅᑯᑎᒫᓯᐤ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐅᑭᒥᑯᐦᒡ᙮ ᒌᐦ ᐋᐱᑎᓰᐤ ᐅᔅᑯᑎᒥᐦᒑᓯᐤ ᒌ ᒥᔥᑯᑎᔥᑯᐧᐋᐤ ᐧᐃᔮᔥ ᓈᓂᑎᐤ ᓂᔥᑐᒥᓂᑎᓂᐅᓂᔥᑐ ᐃᐦᑎᐦᑐᐱᐳᓐᐦ᙮ ᐊᑯᑎᐦ ᓈᐅᔥ ᑳ ᐋᐱᑎᓰᑦ ᐱᐳᓂᒫᔅᑭᓈᐤ ᓃᔥᑎᒻ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑭᓂᐧᐃᒡ ᒌᐦ ᐧᐄᒋᐦᐄᐧᐋᐤ ᐋᐦ ᐱᒦᐦᑭᑭᓂᐧᐃᔨᒡ ᐹᑎᔥ ᑳ ᒌ ᐃᔑ ᐊᓯᓃᐦᑭᑎᐦᑯᓂᔨᒡ ᐊᑯᐦ ᐃᐦᔮᒄ ᑳ ᐴᓂᐦᑖᒡ᙮ ᒌᐦ ᒥᐧᔮᔨᐦᑎᒻ ᓘᒃ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐋᐦ ᐃᐦᑖᑦ ᐋᒌᐦ ᐊᔮᑦ ᑭᔅᒋᐦᐅᐧᐃᓂᔨᐤ ᓅᐦᒋᒦᐅᐱᒫᑎᓰᐧᐃᓂᔨᐤ᙮

Where and how to catch sturgeon can be found in the rivers or portions of lakes, but they are more commonly found in the deeper areas of rivers.

ᐧᐃᓕᔨᒻ ᐧᐋᐹᐦᒌ ᐃᓯᓂᐦᑳᓲ ᓀᒥᔅᑳᐦᒡ ᐅᐦᒌᐤ ᐊᓂᑖᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᒌᐦ ᐱᒫᑎᓰᐤ ᓂᑎᒥᐦᒡ ᐧᐋᔥᑭᒡ ᓀᒥᔅᑳᐤ ᐋᐦ ᐃᐦᑎᑯᐦᒡ᙮ ᓃᐧᓵᓱᒥᑎᓅᓂᔮᔪ ᐃᑎᐦᑐᐱᐳᐧᓈᓯᐤ᙮ ᑖᓂᔨᓪ ᒌᐦ ᐃᓯᓂᐦᑳᓱᔨᐤᐦ ᐅᐦᑖᐧᐄᐦ ᐊᑯᐦ ᐅᑳᐧᐄ ᓲᓵᓐ ᐲᓯᐧᒫᐹᐤ ᒌᐦ ᐃᓯᓂᐦᑳᓱᔨᐤᐦ᙮ ᓈᐅᔥ ᒌᐦ ᐧᐄᒋᒫᐤ ᐅᓃᒋᐦᐄᒄᐦ ᐊᓂᑖᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᑭᔮᐦ ᐅᐦᑖᐧᐄᐦ ᒌᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᑰ ᓂᑑᐦᐅᐧᐃᓂᔨᐤ᙮ ᐦᐊᕇᔨᑦ ᑌᓂᑦ ᐃᓯᓂᐦᑳᓲᔨᐤᐦ ᐅᐧᐄᒋᒫᑭᓐᐦ᙮ ᔮᓈᓈᐤ ᐃᐦᑎᔑᔨᐤᐦ ᐅᑎᐧᐋᔑᔒᒻᐦ ᒫᒨ ᑯᐧᑖᔥᒡ ᓈᐹᔑᔥᐦ ᐊᑯᐦ ᓃᔓ ᐃᔥᐧᑳᔑᔥᐦ ᒨᒃ ᐅᔑᔑᒥᔥᐦ ᓂᒧᐃ ᒌᐦ ᐊᒋᒫᐤ ᑖᓐ ᐋᐦ ᐃᐦᑎᔑᒡᐦ ᒫᒨ᙮ ᓈᐅᐱᐳᓐᐦ ᒌ ᐋᐱᑎᓰᐤ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐋᐦ ᓅᒋᓯᓈᓂᐧᐃᐦᒡ ᐊᓯᓃᐦ ᐋᐦ ᓂᑐᐧᐋᐦᐋᑭᓂᐧᐃᔨᒡᐦ ᑭᔮᐦ ᐋᐦ ᐅᑖᒫᑭᐦᐄᑳᓂᐧᐃᒡ ᐋᐦ ᒌᓂᐧᐋᒋᐦᑖᑭᓂᐧᐃᔨᒡ ᒑ ᐃᔑ ᐊᑑᑭᐦᐄᑳᑭᐧᐃᒡ᙮ ᒌ ᒥᔥᑎᑯᓈᐹᐤ ᐅᔥᑭᒡ ᑳ ᐧᐄᔥᑖᔨᒡ ᓀᒥᔅᑳᐤ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑭᓂᐧᐃᔨᒡᐦ ᐧᐋᔅᑳᐦᐄᑭᓐᐦ᙮ ᐊᓂᑖᐦ ᒨᔥ ᑳ ᐃᐦᑖᔨᐦᑎᐦᒃ ᒑ ᒌᐦ ᐃᐦᑖᑦ ᐊᑯᑖᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᑳᒋᒡ ᐋᐦ ᓂᑑᐦᐅᓈᓂᐧᐃᔨᒡ ᐋᐦ ᑕᐧᑳᒋᓂᔨᒡ ᐁ ᐃᔦᔅᑯᐧᐄᓈᓄᐧᐃᒡ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᒑ ᐴᓯᓈᓄᐧᐃᒡ ᑖᓂᑌᐦ ᒑ ᑎᐧᑳᒋᐦᑖᓂᐧᐃᔨᒡ ᐋᐦ ᐃᔑᒋᒫᓂᐧᐃᔨᒡ᙮ ᒌᐦ ᐅᔑᐦᑖᐤ ᒥᔥᑎᑯᑭᒥᒄ ᒦᒋᐧᐋᐦᐱᐦᒡ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᐦᒡ ᒥᔥᑎᑯᐦᒡ ᑳ ᒌᐦ ᑖᔥᑭᐦᐧᐋᑭᓂᐧᐃᒡ ᑳ ᒌᐦ ᒋᒥᔮᑭᓂᐧᐃᒡ ᐊᑯᐦ ᒫᒃ ᐊᔅᒌᐦ ᑳ ᒌᐦ ᐋᐱᑎᐦᒡ ᐋᐦ ᐊᔨᐦᐄᑭᓂᐧᐃᐦᒡ᙮ ᒥᐧᔮᔨᐦᑎᒻ ᐧᐃᓕᔨᒻ ᐋᐦ ᐊᔮᑦ ᑭᐦᒋᐦᐅᐧᐃᓂᔨᐤ ᐊᓂᑖᐦ ᓅᐦᒋᒦᐅᐱᒫᑎᓰᐧᐃᓂᐦᒡ᙮

Preservation of Cree language is ensuring the protection of Cree people’s cultural identity as well as the preservation of their traditional the cultural identity of the Cree people and protect the traditional culture.

ᐄᑎᕪ ᐧᒑᓖ ᒪᑐᔥ ᐃᓯᓇᐦᑳᓲ᙮ ᐧᕌᐱᕐᑦ ᒪᑐᔥ ᐃᓯᓇᐦᑳᓲᔨᐤᐦ ᐅᐧᐄᒋᒫᑭᓐ᙮ ᐊᐅᒄ ᓈᒥᑎᓂᐅᓈᐅᐱᐳᓐᐦ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᓃᔓᑳᐳᐧᐃᔨᒡ᙮ ᓂᔥᑎᔨᐤᐦ ᐅᑎᐧᐋᔑᔒᒻᐦ ᐹᔨᒄ ᓂᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑖᔨᐤᐦ᙮ ᓂᔥᑐᒥᑎᓂᐅᓈᐅᐱᐳᓐᐦ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᑦ 1985 ᐊᔅᒌᐅᒋᔅᑖᓱᐧᐃᓐ ᑳ ᒋᐦᒋᐱᔨᐦᑖᑦ ᐋᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᑦ ᐄᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓂᔨᐤ ᑭᔮᐦ ᐄᔨᔨᐤ ᐃᐦᑎᐧᐃᓂᔨᐤ᙮ ᓈᐹᔑᔥᐦ ᒌᐦ ᒋᔅᑯᑎᒧᐧᐋᐤ ᑭᔮᐦ ᐃᔥᐧᑳᔑᔥᐦ᙮ ᒌ ᐃᔮᐤ ᑭᔅᒋᐦᐅᐧᐃᓂᔨᐤ ᑖᓐ ᒑ ᐃᔑ ᑭᔅᒋᐦᐅᔨᑯᐱᓈ ᐋᔪᐦᒄ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑎᒧᐧᐋᑦ ᑳ ᒋᔅᑯᑎᒫᑳᓂᐧᐃᔨᒡ᙮ ᐹᔨᑯᐱᐳᓐᐦ ᐋᔥᒄ ᒋᑭ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐤ ᐊᑯᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᒑ ᐃᐦᑖᑦ ᑭᔮᐦ ᐅᐧᐄᒋᒫᑭᓐᐦ᙮ ᒥᐧᔮᔨᐦᑎᒻ ᐄᑎᕪ ᒑ ᐃᐦᑖᑦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐳᑯᐦᓵᔨᐦᑎᒻ ᒑ ᒌᐦ ᐋᓂᔅᒑᓂᒫᑳᓂᐧᐃᔨᒡ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐧᐃᓂᔨᐤ ᐅᒋᔅᑯᑎᒥᐧᐋᑭᓐᐦ᙮

Cooking puutin is a Cree delicacy that was adopted as part of the Cree-favourite dessert during birthdays, ceremonial celebrations, or community feasts.

ᐦᐋᕆᔨᑦ ᐧᐋᐹᐦᒌ ᐃᓯᓇᐦᑳᓯᐤ ᐧᐋᔥᑭᒡ ᓀᒥᔅᑳᐦᒡ ᒌᐦ ᐅᐦᒌᐤ ᑭᔮᐦ ᐊᑯᑖᐦ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ ᒥᕇᔮ ᒥᓂᔥᑎᕐ ᒌᐦ ᐃᓯᓇᐦᑳᓲᔨᐤᐦ ᐅᑳᐧᐄᐦ ᐊᑯᐦ ᐧᒑᓐ ᑌᓂᑦ ᑳ ᐃᓯᓂᐦᑳᓱᔨᒡ ᐅᐦᑖᐧᐄᐦ᙮ ᔮᓈᓈᐤ ᐃᐦᑎᔑᔨᐤᐦ ᐅᑎᐧᐋᔑᔒᒻᐦ ᑯᐧᑖᔥᒡ ᓈᐹᔑᔥᐦ ᓃᔓ ᐃᔥᐧᑳᔑᔥᐦ᙮ ᐊᓂᑎᐦ ᑳ ᓃᔓᑳᐳᐧᐃᑦ ᐧᐃᓕᔨᒻ ᐧᐋᐹᐦᒌ ᐃᓯᓂᐦᑳᓯᔨᐤᐦ ᐅᓈᐹᒻᐦ᙮ ᒥᐦᒑᑎᔨᐤᐦ ᐅᔑᒥᔥᐦ ᓂᒧᐃ ᓂᐦᐋᐤ ᓂᒋᔅᒑᔨᒫᐤ ᐋᐦ ᐃᐦᑎᔑᒡᐦ᙮ ᐅᒑᐹᓂᒥᔔᐦ ᔖᔥ ᑭᔮᐦ ᓂᒧᐃ ᓂᐦᐋᐤ ᓂᒋᔅᒑᔨᒫᐤ ᐋᐦ ᐃᐦᑎᔑᒡᐦ᙮ ᒥᔥᑎᐦᐄ ᒌᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᑰ ᐊᓂᔮᐦ ᐅᑳᐧᐄᐦ ᒑᐧᑳᔨᐤ ᐋᑎ ᒨᒃ ᐋᐦ ᑭᓂᐧᐋᐱᒫᑦ ᒑᐧᑳᔨᐤ ᐋᐦ ᐃᐦᑑᑎᒥᔨᒡᐦ᙮ ᐊᑯᑎᐦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐊᔮᑦ ᑭᔅᒋᐦᐅᐧᐃᓂᔨᐤ᙮ ᓃᔥᑎᓂᐅᐹᔨᑯᐱᐳᓐᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐅᑭᒥᑯᐦᒡ ᒌᐦ ᐋᐱᑎᓰᐤ ᐄᔨᔨᐤ ᐊᔨᐦᑎᐧᐃᓂᔨᐤ ᐋᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᓂᐧᐃᒡ᙮ ᐊᑯᐦ ᐊᓅᐦᒡ ᐊᓂᑎᐦ ᐅᑎᐦᑖᐅᐧᐃᓂᐦᒡ ᐊᑯᑎᐦ ᒑᔅᑯᑎᒫᒑᑦ ᐄᔨᔨᐤ ᐊᔨᐦᑐᐧᐃᓂᔨᐤ᙮ ᐋᐅᒄ ᐅᔮ ᐋᐦ ᐃᔑ ᐱᑯᐦᓵᔨᐦᑎᒄ ᒑ ᒌᐦ ᐋᓂᔅᒑᓂᒫᒑᑦ ᑭᔅᒋᐦᐅᐧᐃᓂᔨᐤ ᐅᔮ ᐄᔨᔨᐤ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐧᐃᓂᔨᐤ᙮

How to set up a night line is a traditional practice of attaching a gill net to two places across a body of water, such as a river or near the bay.

ᒋᒻ ᐱᓛᑭᓀᑦ ᐃᓯᓂᐦᑳᓲ ᐊᓂᑖᐦ ᒨᔅ ᕚᒃᑎᕇ ᒌᐦ ᐱᒫᑎᓰᐤ᙮ ᐊᓂᑖᐦ ᒫᒃ ᓀᒥᔅᑳᐦᒡ ᐊᑯᑖᐦ ᐧᐋᐦᒌᑦ᙮ ᓂᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᓃᔥᑳᐴ ᐋᔥᒄ ᒨᒃ ᒫᒃ ᓂᔥᑐ ᐃᐦᔮᐧᐋᐤ ᐊᐧᐋᔑᔥᐦ᙮ ᒑᕐᓖ ᐱᓛᑭᓀᑦ ᐃᓯᓂᐦᑳᓲᔨᐤᐦ ᐅᐦᑖᐧᐄᐦ ᐊᑯᐦ ᐯᓰ ᒣᔅᑭᓅ ᐋᐦ ᓯᓂᐦᑳᓱᐧᐃᔨᒡ ᐅᑳᐧᐄᐦ᙮ ᐊᓂᑖᐦ ᑳ ᐃᔥᐹᔨᒡ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐧᐃᓂᐦᒡ ᒋᓵᓰᐲᐦᒡ ᒉᐃᒥᔅ ᐯᐃ ᐄᔨᔨᐤ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐅᑭᒥᑯᐦᒡ ᐊᑯᑖᐦ ᑳ ᒋᔅᑯᑎᒧᐧᐋᑭᓂᐧᐃᑦ ᑭᔮᐦ ᒌᐦ ᒌᔥᑖᐤ᙮ ᐊᑯᐦ ᒦᓐ ᑳ ᐃᔥᐹᔨᒡ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐧᐃᓂᔨᐤ ᐊᑯᑖᐦ ᑳ ᐃᔑ ᒋᔅᑯᑎᒫᓱᐧᐃᑦ ᐊᓂᑖᐦ ᐃᐦᑖᒑ ᕕᓕᒥᓐ ᕌᐃᑦ᙮ ᓂᓈᐦᑭᐤ ᒫᒃ ᒌᐦ ᐃᐦᑖᐱᑎᓯᐤ ᐃᔥᑯᑎᒃ ᑳ ᒌᔥᑖᑦ ᐋᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᓱᐧᐃᑦ᙮ ᒌᐦ ᒥᔥᑎᑯᓈᐹᐤ ᑭᔮᐦ ᓂᔮᔪᐱᐳᓐᐦ ᒌᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᓰᐤ ᐊᓂᑖᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐅᑭᒥᑯᐦᒡ ᐄᔨᔨᐤ ᐊᔨᐦᑐᐧᐃᓂᔨᐤ ᐋᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᓂᐧᐃᔨᒡ᙮ ᐊᓅᐦᒡ ᒫᒃ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐱᔑᔑᒄ ᐃᐦᑖᐤ ᐃᔅᑭᓂᓃᐱᓐᐦ ᐲᐦᐄᒻ ᐋᐦ ᑎᐧᑳᒋᓂᔨᒡ᙮ ᐋᐦ ᐱᐧᑳᐦᐄᐹᓂᐧᐃᒡᐦ ᐃᐦᐄᐲᐦ ᐅᓃᒋᐦᒄᐦ ᑭᔮᐦ ᒋᔖᔨᔨᐤᐦ ᐋᐦ ᐃᐦᑖᔨᒡᐦ ᐊᑯᑎᐦ ᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᑯᑎᒫᓱᐧᐃᑦ ᓅᐦᒋᒦᐅᐱᒫᒋᐦᐅᐧᐃᓂᔨᐤ᙮ ᒥᐧᔮᔨᐦᑎᒻ ᐋᐦ ᐊᔮᑦ ᑭᔅᒋᐦᐅᐧᐃᓂᔨᐤ ᐄᔨᔨᐤ ᐊᔨᐦᑐᐧᐃᓂᔨᐤ ᑭᔮᐦ ᐋᓂᒋᔅᓂᒧᐧᐋᑦ ᐅᔅᒋᓃᒋᐤ ᑭᔮᐦ ᑯᑎᒃᐦ ᐧᐋᔨᐤᐦ ᐋᐦ ᐧᐄᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᓱᐧᐃᔨᒡᐦ᙮

Preparing for a Winter Journey is an important task since it helps to reduce the risks associated with the changing weather and ensures that you are properly prepared for any situation that may arise during the travel.

ᒑᕐᓕᔅ ᒌᓲ ᐃᓯᓇᐦᑳᓲ ᐧᐋᔥᑭᒡ ᓀᒥᔅᑳᐦᒡ ᐊᑯᑖᐦ ᐧᐋᐦᒌᑦ᙮ ᐧᐋᔅᑳᐦᐄᑭᓂᔑᐦᒡ ᐊᑯᑖᐦ ᑳ ᐃᐦᑖᑦ ᐃᔥᑯᑎᒃ ᑳ ᓃᔓᑳᐳᐧᐃᑦ ᐧᐄᓵᐧᐋᐤ ᓈᒥᑎᓂᐅᐱᐳᓐᐦ ᒌᐦ ᐃᔥᐱᔥ ᐃᐦᑖᐦᒑ᙮ ᔓᕐᓖ ᐧᒫᕐ ᐃᓯᓂᐦᑳᓲᔨᐤᐦ ᐅᐧᐄᒋᒫᑭᓐᐦ ᐧᐋᔅᑳᐦᐄᑭᓂᔑᐦᒡ ᐅᐦᒋᔨᐤᐦ᙮ ᓂᔅᒋᐲᓯᒻ ᑳ ᒥᔮᐅᐱᔨᐦᒡ ᐋᐦ ᔮᓈᓈᐅᔖᐳᒌᔅᐧᑳᓯᑦ ᐊᐅᒄ ᓈᒥᑎᓂᐅᐱᐳᓐᐦ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᐧᐄᒋᒫᑦ ᐅᐧᐄᒋᒫᑭᓐᐦ᙮ ᐊᑯᑎᐦ ᑭᔮᐦ ᑳ ᓂᐦᑖᐅᒋᓈᑦ ᐋᐦ ᓂᔮᔨᔨᒡᐦ ᐅᑎᐧᐋᔑᔒᒻᐦ᙮ ᒌᐦ ᓂᔥᑎᔨᐤᐦ ᐃᔥᐧᑳᔑᔥᐦ ᒌᐦ ᓃᔑᔨᐤᐦ ᓈᐹᔑᔥᐦ ᐹᔨᒄ ᓂᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᑎᓰᔨᐤᐦ᙮ ᒌᐦ ᓈᐅᐧᐃᒡ ᐋᐦ ᓈᐹᐅᐧᐃᒡ ᐅᔅᑖᓯᐧᐋᐤᐦ ᓂᒧᐃ ᐅᐦᒋ ᐱᒫᑎᓰᔨᐤᐦ ᐊᑯᐦ ᑳ ᓃᔑᔨᒡᐦ ᐧᐄᒋᔖᓐᐦ ᐋᐦ ᐃᔥᐧᑳᔑᐧᐃᔨᒡᐦ᙮ ᐊᔅᒌᐅᒋᔅᑖᓱᐧᐃᓐ 1988 ᐊᑯᑎᐦ ᓃᔥᑎᒻ ᑳ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᓰᐅᑦ ᐊᓂᑖᐦ ᐧᐋᔅᑳᐦᐄᑭᓂᔑᐦᒡ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐅᑭᒥᑯᐦᒡ ᐅᔮᔥ ᒫᒃ ᓂᔥᑐᒥᑎᓅᓃᔓ ᐃᐦᑎᐦᑐᐱᐳᓐᐦ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᐋᐱᑎᓰᑦ ᐄᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐧᐃᓂᔨᐤ ᐋᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᑦ ᑭᔮᐦ ᐄᔨᔨᐤ ᐃᐦᑎᐧᐃᓂᔨᐤ᙮

Snowshoe making and teachings includes learning how to make snowshoes out of various types of wood, framing them with braided hide, and adding colourful strings to attract animals.

ᓵᒥᔨᓪ ᒣᑎᐧᐁᔥᑭᒻ ᐃᓯᓂᐦᑳᓲ ᑯᐧᑖᓱᒥᑎᓅᓃᔓ ᐃᑎᐦᑐᐱᐳᐧᓈᓯᐤ᙮ ᐊᓂᑖᐦ ᐧᐋᔥᑭᒡ ᓀᒥᔅᑳᐦᒡ ᐊᑯᑖᐦ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ᙮ ᐧᐃᓕᔮᒻ ᒣᑎᐧᐁᔥᑭᒻ ᒌᐦ ᐃᓯᓇᐦᑳᓲᔨᐤᐦ ᐅᐦᑖᐧᐄᐦ ᐊᑯᐦ ᐁᓕᓐ ᐧᒑᓖ ᑳ ᐃᓯᓇᐦᑳᓱᐧᐃᔨᒡᐦ ᐅᑳᐧᐄᐦ᙮ ᐄᕚᑎᓃ ᓃᐧᐹᔥ ᐃᓯᓇᐦᑳᓱᔨᐤ ᐅᐧᐄᒋᒫᑭᓐᐦ ᔖᔥ ᒫᔥᑯᒡ ᓂᔥᑐᒥᑎᓅᔮᓈᓈᐅᐱᐳᓐᐦ ᑳ ᐃᔥᐱᔥ ᓃᔓᑳᐳᐧᐃᑦ᙮ ᓂᔥᑎᔨᐤᐦ ᐅᑎᐧᐋᔑᔒᒥᐧᐋᐤᐦ ᔖᔥ ᒥᓯᐧᐋ ᒋᔖᔨᔫᔨᐤᐦ ᓃᔑᔨᐤᐦ ᓈᐹᔑᔥᐦ ᐊᑯᐦ ᒨᒃ ᐹᔨᑯᔨᐤ ᐃᔥᐧᑳᔑᔥᐦ᙮ ᓂᒧᐃ ᐅᔑᔑᒥᔔ᙮

ᒌ ᒥᑖᐦᑐᐱᐳᐧᓈᓰᒑ ᓃᔓᐱᐳᓐᐦ ᒌᐦ ᐃᐦᑖᐤ ᒨᔅ ᕚᒃᑎᕇ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐅᑭᒥᑯᐦᒡ ᐊᓂᑖᐦ ᐧᐋᐦᔨᐤ ᑳ ᐃᑎᔑᐧᐋᑭᓂᐧᐃᒡ ᐊᐧᐋᔑᔑᒡ᙮ ᐅᐦᑕᐧᐄᐦ ᒌ ᐅᑎᓂᑭᐤ ᒑ ᒌᐦ ᒋᔅᑯᑎᒫᑯᑦ ᓅᐦᒋᒦᐅᐱᒫᑎᓰᐧᐃᓂᔨᐤ ᐊᓂᑖᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ᙮ ᒌ ᐃᐦᔮᐤ ᐋᐱᑎᓰᐧᐃᓂᔨᐤ ᑳ ᐧᐋᐱᓈᓱᓈᓂᐧᐃᔨᒡ ᐊᑯᑖᐦ ᑳ ᐋᐱᑎᓰᑦ᙮ ᒌᐦ ᒥᐧᔮᔨᐦᑎᒻ ᓵᒥᔨᓪ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐋᐦ ᐃᐦᑖᑦ ᑭᔮᐦ ᐋᐦ ᐋᐱᑎᓰᑦ᙮